Giới thiệu về sơ lược về gạch bông, cách sản xuất, ứng dụng hiện tại