b101-1
Gạch bông cổ điển B101-1
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-2
Gạch bông cổ điển B101-2
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-3
Gạch bông cổ điển B101-3
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-4
Gạch bông cổ điển B101-4
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-5
Gạch bông cổ điển B101-5
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-6
Gạch bông cổ điển B101-6
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-7
Gạch bông cổ điển B101-7
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b101-8
Gạch bông cổ điển B101-8
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b102-1
Gạch bông cổ điển B102-1
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b102-2
Gạch bông cổ điển B102-2
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b102-3
Gạch bông cổ điển B102-3
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp
b102-4
Gạch bông cổ điển B102-4
Gạch bông còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng, tiếng Anh gọi là: cement tile/ encaustic cement tile/ handmade cement tile. Kích thước: 20x20x1.6cm Ứng dụng: Gạch bông rất đa dạng về mẫu mã, … Continued
Đọc tiếp