bt101-1
Gạch bông cổ điển đá mài BT101-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt102-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt102-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt102-2
Gạch bông cổ điển đá mài Bt102-2
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt103-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt103-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt104-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt104-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt105-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt105-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt106-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt106-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt107-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt107-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt108-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt108-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt108-2
Gạch bông cổ điển đá mài Bt108-2
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt110-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt110-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp
bt111-1
Gạch bông cổ điển đá mài Bt111-1
Gạch bông đá mài còn được biết với nhiều tên gọi như: gạch hoa, gạch xi măng đá mài, tiếng Anh gọi là: terrazzo cement tile/ encaustic terrazzo cement tile/ handmade terrazzo cement tile. Kích thước gạch bông đá mài: … Continued
Đọc tiếp