Tất cả các thẻ của sản phẩm

gạch bông truyền thống 170 gạch bông cổ điển 147 gạch bông giá rẻ 142 gạch bông thủ công 138 gạch bông cao cấp 135 Encaustic handmade cement tiles 93 encaustic tiles 66 terrazzo tile 50 Encaustic handmade cement tile 45 gạch đá mài khổ lớn 42 gạch đá mài 41 gạch gốm thủ công 37 gach bông đá mài 37 glazed tiles 28 hexagon cement tiles 23 gạch bông đa giác 23 large terrazzo tiles 13 gạch men thủ công 7 handmade-glazed-tiles 7 handmade ceramic tiles 6 Gạch bông hoa văn đồng 5 gạch bông lục giác 5 brass tiles 5 concrete sink 4 B202-9 4 gạch bông 4 B192-1 4 terrazzo sink 4 handmade ceramictile 4 Ly05 4 BT110-1 4 B124-1 3 handmade glazed tile 3 T6.1000.R5 3 B207-1 3 T6.1000.G2.Y5 3 B111-1(4) 2 B124-8 2 B208-2 2 BT130-1 2 B138-2 2 BT116-2 2 B154-1 2 B195-1 2 BT102-3 2 Rec 2.2 2 BT123-2 2 Rec 6.3 2 B103-9 2 B205-2 2 ST112 2 B103-15 2 T6.1001.G10 2 B402-3 2 B133-2 2 B147-1 2 B149-1 2 B135-6 2 B161-1 2 BT108-1 2 BT122-1 2 T6.2000.G5 2 B112-3 2 B110-8 2 B122-2 2 B413-1 2 B136-5 2 B152-1 2 B158-3 2 BT101-1 2 B165-3 2 BT121-1 2 Scales X 2 B204-3 2 T6.1000.G23.GL 2 B192-2 2 B128-3 2 B104-4 2 B148-2 2 B128-4 2 B158-1 2 B210-1 2 BT107-1 2 B101-21 2 Rec 7.1 2 B107-2 2 BT201-1 2 T6.1000.S10.Y5.B5 2 B304-1 2 B103-10 2 T6.2007.G2 2 B409-1 2 B178-1 2 B150-3 2 B149-6 2 B172-1 2 Hex 6.3 2 B170-1 2 BT115-1 2 Ly04 2 B103-1 2 B204-1 2 T6.1001.P5.P10 2 B109-4 2 T6.1000.G10.B5 2 B159-2 2 B128-1 2 B101-5 2 BT130-4 2 B142-1 2 BT116-5 2 B156-1 2 BT106-1 2 SCALES 6.3 2 B101-17 2 Square 08 2 B105-5 2 T6.1000.G5 2 B302-1 2 B102-12 2 T6.601.P05 2 B403-1 2 B135-1 2 B174-2 2 B150-1 2 B142-3 2 B165-1 2 B212-2 2 BT112-1 2 Ly02 2 B102-6 2 B202-3 2 T6.423.G5 2 B109-1 2 B111-2 2 B135-9 2 B124-3 2 BT130-2 2 B139-1 2 BT116-3 2 B155-1 2 B196-1 2 BT104-1 2 B101-11 2 BT123-3 2 Square 06 2 B104-1 2 B206-1 2 T6.1000.Y5.D5 2 B102-10 2 B402-4 2 B135-2 2 B149-5 2 lavabo terrazzo 2 B149-2 2 B135-7 2 encaustic-handmade-cement-tile 2 BT108-2 2 BT124-1 2 B110-1 2 B301-1 2 B124-7 2 B123-1 2 B415-1 2 B136-6 2 BT101-4 2 B152-2 2 B165-2 2 BT123-1 2 Hex X 2 B103-5 2 B204-4 2 T6.2003.G5 2 B113-4 2 T6.1000.S10 2 B402-1 2 B130-1 2 B109-5 2 B148-5 2 135-3 2 B159-1 2 B212-1 2 BT107-2 2 B101-22 2 B167-1 2 T6.1001.G5 2 B108-1 2 BT203-2 2 T6.1006.G23.M8.C1 2 B305-2 2 B109-6 2 B412-1 2 B136-3 2 B179-1 2 B151-1 2 B158-2 2 Hex 7.2 2 B169-1 2 BT116-1 2 B103-2 2 B204-2 2 B113-3 2 T6.1000.R5.B5 2 B159-4 2 B128-2 2 B101-9 2 B101-28 2 B143-2 2 B107-5 2 B157-1 2 BT106-2 2 Scales 2.1 2 B202-1 2 Square 09 2 B105-6 2 BT202-2 2 T6.2007.B5.CĐ 2 B303-1 2 B102-13 2 B120-3 2 T6.1000.R5.GL 2 B406-1 2 B135-5 2 B175-1 2 B150-2 2 B142-4 2 B171-1 2 BT113-3 2 Ly03 2 B102-8 2 B202-5 2 T6.1000.G23.Y5.R5.B5 2 B111-3 2 B155-3 2 B127-1 2 B204-5 2 BT130-3 2 B140-1 2 BT116-4 2 B155-2 2 B197-1 2 BT105-1 2 B101-14 2 BT127-1 2 Square 07 2 B104-3 2 B201-3 2 T6.2000.C1 2 B102-11 2 T6.520.G10 2 B402-5 2 B135-4 2 B174-1 2 B149-4 2 B138-3 2 B164-1 2 Ly01 2 B102-5 2 B202-2 2 T6.1000.S10.D5 2 B110-5 2 T6.601.P10 1 B102-1 1 Rec 2.1 1 B103-4 1 B101-4 1 gạch terrazzo 1 B121-1(16) 1 B124-2(16) 1 B101-2 1 B120-1 1 B208-1 1 Scales 1.2 1 B101-1 1 T6.2007.G5 1 B102-2 1 T6.2000.B5 1 picket 3.1 1 B101-12 1 B121-1 1 picket 1.0 1 T6.601.P7.P10 1 B101-3 1 B101-20 1 B211-1 1 B109-2 1 SCALES 7.2 1 B101-7 1

Liên hệ chúng tôi

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng email hoặc gọi chúng tôi
Văn phòng: Công ty TNHH MTV Bong Tiles
60 Quang Trung , Lê Hồng Phong , TP. Quảng Ngãi , Quảng Ngãi Nhà máy: Nhà máy BongTiles
KCN La Hà , La Hà , Tư Nghĩa , Quảng Ngãi
Ms Ly - Phụ trách Kinh doanh
Facebook:Gởi tin nhắn trên FB
Email: sales@bongtiles.com
Điện thoại: +84982936631
SMS | Whatsapp | Wechat | Zalo
×